Menú Principal

Viza Tamporè pou Timoun ak Adolesan

Kondisyon ak aplikasyon pou demann viza tanporè pou timoun ak adolesan

Nouvo viza sa fèt pou minè yo (mwens ke 18 lane), kèlkeswa aktivite yo fè nan peyi an.
Viza pou timoun nan se pa yon benefis pou lòt moun nan fanmi an. Si yon lòt moun nan kay la nan kondisyon imigrasyon iregilye, li dwe ranpli dokiman ki nesesè pou aplike epi pou jwenn pèmi rezidans li nesesite an.

Si ou pral fè demann ou an nan Rejyon Metwopolitèn nan, sa yo se kondisyon yo.
Si ou pral fè demann ou an nan yon biwo ki nan pwovens yo, sa yo se kondisyon yo.
Pou plis enfòmasyon sou tip viza ki disponib yo tcheke sit entènèt Imigrasyon an.

Kondisyon pou viza tanporè pou timoun ak adolesan ki ap fè demann pou premye fwa e kap viv santiago
A) Dokiman Jeneral : demann viza tanporè pa mwayen correo ki byen ranpli
 • 1 fotokopi paspò an(fèy ki gen tout enfòmasyon ou yo , fèy ki gen lè yo te ba ou paspò an ak lè lap ekspire, fèy ki gen so antre an, e an plis,lè sa koresponn nan ka kew te antre nan peyi a ak yon lòt dokiman idantifikasyon, tache 1 fotokopi Kat Idantite a, DNI oswa ekivalan. 1 fotokopi DÈNYE ti fèy Touris la(papye PDI an).Si ou pèdi li, ou ka mande yon kopi nan biwo Lapolis Entènasyonal (Eleuterio Ramírez No 852, Santiago).
 • 1 foto ki resan, gwosè kat (3×2 cm.),an koulè, ak non konplè epi nimewo paspò.
 • On deklarasyon devan notè pa youn nan paran ki gen timoun nan sou kont li. Nan ka ou pa ta gen deklarasyon devan notè an, nan moman yap bay timoun nan viza a, tou de paran yo dwe ale ak dokiman idantite yo.
 • Nan ka minè ki pa akompaye ak paran yo, moun nan kap ale avèk li an dwe pote dokiman legal ki pwouve ke li gen gad timoun nan. Nan ka ke titè a se yon etranje, li dwe pwouve sitiyasyon rezidans li nan peyi an.
A) Dokiman Espesifik
 • Batistè, kote non paran yo parèt (orijinal oswa kopi otorize devan notè), ki legalize pa Konsila Chilyen an nan peyi kotew sòti an e pa ministè Relasyon Etranjè Chili, ak so sou li.
Enpòtan
 • TOUT DOKIMAN SA YO DWE VOYE PA MWAYEN LÈT KI SÈTIFYE NAN CLASIFICADOR Nº 8 CORREO CENTRAL, SANTIAGO, epi byen espesifye pwosesis ou vle fè an.
 • Lè ou finn fè demann lan, e yo kòmanse travay sou li yap voye yon kopi ki gen nimewo ak yon so lakay ou.Si wap prezante dokiman ki fèt deyò Chili, yo dwe legalize pa Konsila Chilyen an nan peyi ou sòti e anplis tradui epi legalize pa Ministè relasyon Etranjè nan Chili. Si dokiman an ekri nan lang anglè, fransè, italyen oswa pòtigè, tradiksyon li pa nesesè.
 • Benefis yo ap ba ou an pa pou pèsòn lòt moun nan fanmi an.

Tout pwosesis yo gratis

Kondisyon pou viza tanporè pou timoun ak adolesan ki ap fè demann pou premye fwa e ki ap viv nan pwovens yo (andeyò santiago)
A) Dokiman Jeneral
 • 2 fotokopi paspò (fok paspò an poko fini) (fèy ki gen tout enfòmasyon ou yo , fèy ki gen lè yo te ba ou paspò an ak lè lap ekspire, fèy ki gen so antre an, e an plis, fotokopi ti fèy Touris la(papye PDI an). An plis ou dwe montre orijinal paspò a. Nan ka ke ou te antre nan peyi a ak yon lòt dokiman idantifikasyon, tache 2 fotokopi Kat Idantite a, DNI oswa ekivalan.
 • 2 fotokopi kat touris la sanl pa ekspire. Ou dwe pote orijinal la.
 • 2 foto resan, gwosè kat la (3×2 cm.), An koulè, ak non ou konplè epi nimewo paspò ou.
 • Yon deklarasyon devan notè pa youn nan paran yo ki gen timoun nan sou kont li. Nan ka ou pa ta gen deklarasyon devan notè an, nan moman yap bay timoun nan viza a, tou de paran yo dwe ale ak dokiman idantite yo.
 • Nan ka minè ki pa akonpaye ak paran li yo, moun nan dwe pote dokiman legal ki pwouve ke li gen gad timoun nan. Nan ka ke titè a se yon etranje, li dwe pwouve sitiyasyon rezidans li nan peyi an.
A) Dokiman Espesifik
 • Batistè, kote non paran yo parèt(orijinal oswa kopi otorize devan notè), ki legalize pa Konsila Chilyen an nan peyi kotew sòti an e pa ministè Relasyon Etranjè Chili ak so sou li.
Enpòtan
 • Si wap prezante dokiman ki fèt deyò Chili, yo dwe legalize pa Konsila Chilyen an nan peyi ou sòti ane an plis tradui epi legalize pa Ministè relasyon Etranjè nan Chili. Si dokiman an ekri nan lang anglè, fransè, italyen oswa pòtigè, tradiksyon li pa nesesè.
 • Benefis yap ba ou an pa pou pèsòn lòt moun nan fanmi an.

Tout pwosesis yo gratis