Menú Principal

Dwa Travay

Depatman Travay la ofri sèvis pou tout travayè, kit ou se Chilyen oswa etranje.

Migran yo ka kòmanse travay nan Chili sèlman si yo gen rezidans oswa yon pèmi travay espesyal pou etranje yo.

Tip viza ak pèmi travay yo

Viza Etidyan: Kòm yon règ jeneral, etranje ki gen yon viza etidyan pa ka travay. Nan kèk eksepsyon, yo ka bay yon pèmi espesyal pou yo ka fè pratik pwofesyonèl yo, oswa travay pou peye etid yo.

Viza touris: Touris yo pa gen dwa travay nan peyi a. Sepandan, Depatman Imigrasyon ak Migrasyon nan Santiago ak Gouvènman Pwovens yo ka otorize yo travay nan ka ki kalifye, pou yon peryòd maksimòm 30 jou, ki ka pwolonje, toutotan pèmi touris la poko fini.

Viza tanporè: Gen plizyè tip viza tanporè, tankou: viza tanporè pou rezon travay, viza tanporè paskew gen lyen ak yon chilyen,viza tanporè pa fanmi ak rezidans pèmanan, viza tanporè pou sitwayen yo ki fè pati peyi Mercosur yo (Ajantin, Bolivi, Brezil, Paragwe ak Irigwe), etc…

Viza sa pèmèt ou reyalize aktivite yo peye ak nenpòt anplwayè, depi lè yo mete viza a nan paspò ou. Li posib tou pouw aplike pou yon pèmi travay pandan yo ap fè pwosesis viza ou an, si ou bezwen kòmanse travay imedyatman.

Lè ou siyen yon kontra travay

Kontra travay se yon akò ant yon travayè ki ap bay sèvis anba soumisyon ak depandans yon anplwayè, an retou pou yon salè. Li ka sèlman egziste si tou de pati yo dakò sou obligasyon yo ak dwa kap genyen nan relasyon travay la.

Kondisyon pou travay nan Chili
 • Konpayi an, enstitisyon oswa moun ki anplwaye travayè etranje a dwe gen yon adrès legal nan Chili.
 • Kontra travay la dwe siyen nan Chili devan yon notè, ant anplwayè a ak travayè an oswa moun ki reprezantel la.
 • Pwofesyonèl espesyalize yo oswa teknisyen yo dwe legalize tit yo nan konsila Chilyen an nan peyi kote yo sòti an epi aprè nan Ministè Afè Etranjè nan Chili.
 • Aktivite ke travayè an ap fè nan peyi Chili pa dwe konsidere kòm yon danje pou sekirite nasyonal la.
 • Kontratasyon travayè a dwe ranpli tout kondisyon ak tout dispozisyon sekirite sosyal ki an vigè yo.
Karakteristik nan kontra travay pou etranje yo

Kontra travay la dwe gen o mwen paragraf sa yo:

 • Kote ak dat li fèt lan.
 • Non, nasyonalite, nimewo idantite (RUT) ak adrès patwon an
 • Non, nasyonalite, nimewo paspò ak adrès travayè an.
 • Wòl oswa travay moun nan pral fè nan peyi Chili; kotel pral fèl , ak orè travay la.
 • Salè an, ki pa dwe pi ba pase salè minimòm nan. Li ka peye nan lajan nasyonal oswa etranje.
 • Dire kontra a ak dat moun nan ap kòmanse travay .

Anplis de sa yo, kontra travay la dwe gen ladan paragraf sa yo ki dwe ekri konsa:

 • Kondisyon Tan: “Obligasyon pou moun nan kòmanse travay ki nan kontra sa a, sèlman dwe kòmanse yon fwa travayè a jwenn viza ki koresponn nan peyi Chili oswa pèmi travay espesyal pou etranje ki gen viza yo an pwosesis.”
 • Kondisyon Sekirite Sosyal, kote ke patwon an dakò poul pran e bay kòb ki koresponn ak enstitisyon sekirite sosyal yo, oubyen sof si tou de moun yo ta konfòme yo avèk Lwa 18.156 la.
 • Kondisyon taks sou revni yo, ladann patwon an oblije tèt li reponn pou pèman nan taks sou revni ki koresponn sou salè travayè etranje a, pou revni ki depase 13,5 (UTM) yo.
Sitiyasyon Sekirite Sosyal

Sitiyasyon etranje ki ap travay nan peyi Chili règlemante pa règ komen ak jeneral sou sijè a. Sepandan, lwa 18,156 bay posiblite pou pa bay nan Chili pèman kontribisyon sekirite sosyal travayè etranje ki ranpli kèk kondisyon, tankou:

 • Ke Konpayi sa yo siyen kontra ak anplwayè etranje teknik oswa pwofesyonèl.
 • Ke etranje an afilye ak yon rejiman sosyal andeyò Chili.
 • Ke kontra travay lan gen yon règ ki gen rapò ak afilyasyon sekirite sosyal travayè an andeyò Chili.

Si travayè etranje a pa bay taks nan peyi nou an, li pap kapab jwenn aksè ak benefis ki genyen nan sistèm chilyen an, eksepte sa ki nan sistèm pwoteksyon aksidan ak maladi pwofesyonèl yo, ki se kontribisyon obligatwa pou anplwayè a.

Kontwòl ki gen a wè ak règleman ki etabli nan zafè imigrasyon se responsablite Lapolis Entènasyonal la. Sanksyon yo dwe aplike ak rezoud pa Depatman Imigrasyon ak migrasyon ak majistra rejyonal yo.
Kontwòl dispozisyon travay yo, sekirite sosyal ak ijyèn ak sekirite Kòd Travay,enkli pa etranje yo tou ak lwa konplemantè yo, se afè eksklizif Depatman Travay la.